HWC reglement senioren (11-08-2017)

Het inschrijfgeld voor deelname aan de HWC competitie:

– per seizoen per team € 6,50
– per seizoen voor senioren € 6,50 bijdrage HWC vergadering.

REGELS VOOR DE HOEKSCHE WAARD COMPETITIE.

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen.

Senioren algemeen:

1. BN-competitiespelers(sters) mogen niet aan de HW-competitie deelnemen. Uitzondering voor poule A omdat deze poule een tekort heeft aan deelnemende teams.

2. Reserve BN-spelers(sters) mogen wel aan de HW-competitie deelnemen. Zij mogen echter maximaal vier keer bij de BN-competitie invallen. Bij meer dan vier keer worden zij van verdere deelname aan de HW- competitie buitengesloten. Zie ook 1.

Als er geen HWC reservisten beschikbaar zijn ook niet van de algemene HWC reservelijst dan mogen BN competitiespelers(sters) ingezet worden conform onderstaand staatje:
HWC A poule invallers uit 4e klasse / lager mag
HWC B poule invallers uit 5e klasse / lager mag
HWC C poule invallers uit 7e klasse / lager mag
HWC D poule en HWC E poule geen BN competitiespelers(sters)toegestaan

De BN competitiespelers(sters) moeten wel aan het begin van het seizoen opgegeven zijn als reservespeler(ster) o.v.v. “bond”

3. De wedstrijdformulieren dienen voor de wedstrijd volledig te worden ingevuld. Ook het wedstrijdnummer vermelden a.u.b. De teambenaming moet altijd samen gaan met een teamnummer b.v. Randstad 1. Eventuele wijzigingen op het wedstrijdformulier die tijdens de wedstrijd worden aangebracht zijn alleen toegestaan na overleg en instemming van beide partijen.

4. De volgorde van de partijen en eventuele afwijkingen hiervan dienen door de beide captains te worden besproken.

5. In principe wordt de telling verricht door de teamleden van de thuisspelende vereniging.

6. Er wordt gespeeld met door BN goedgekeurde shuttles, welke door de thuisspelende vereniging ter beschikking worden gesteld. Meest gebruikte shuttle: de Mavis 500. Daar komen nu bij de Yonex 350 slow en medium (geel en wit).

7. Indien een wedstrijd binnen de beschikbare speeltijd niet volledig kan worden gespeeld, worden de niet gespeelde partijen als verlies-punten geteld voor de thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging zal dus voor voldoende banen dienen te zorgen.

8. Bij een blessure van een speler:
a. in overleg tussen de beide captains een andere speler de partij laten voortzetten;
b.de BN-reglementen aanhouden, d.w.z. dat de betreffende partij verloren wordt verklaard en voor de overige nog te spelen partijen een andere speler wordt ingezet.

9. De competitieperiode loopt voor de komende seizoenen van tweede helft september t/m twee weken voor de jaarlijkse HWC vergadering
in mei.

10. Het thuisspelende team bepaalt in samenspraak met het bezoekende team welke partijen als eerste worden gespeeld. Indien zaalruimte een argument is om een bepaalde volgorde te spelen dient dit als zwaarwe-gend argument te worden aanvaard. Bij problemen is de indeling op het officiële wedstrijdformulier van toepassing.

11. Het thuisspelende team ontvangt het bezoekende team. Het thuis-spelende en bezoekende team zijn minstens 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal aanwezig.

12. Bij aanmelding voor deelname aan deze competitie wordt duidelijk aangegeven welke speeldagen beschikbaar zijn. Daarbij wordt aangegeven de speeltijden, locatie en de samenstelling van de teams.

13. De eigen competitieleider zal het verplaatsen van wedstrijden zo veel mogelijk tegengaan. Wedstrijden worden alleen verplaatst na zijn uitdrukkelijke toestemming. Bovendien wordt de HWC organisatie schriftelijk in kennis gesteld.

14. De eigen competitieleider stelt regels op voor invallers met als kern: hoger invallen mag. Lager invallen dan men zelf speelt is niet toegestaan. Algemene reserves krijgen vooraf een kwalificatie mee in welke poule zij in mogen vallen. Wanneer bij de HWC organisatie melding wordt gedaan van verkeerd invallen zal de stand worden aangepast.

15. Binnen 14 dagen na het verschijnen van de wedstrijddata kunnen de coördinatoren wedstrijden verplaatsen. Na die 14 dagen en dus na publicatie op de website is verplaatsen alleen nog mogelijk in geval van overmacht. Er wordt gebruik gemaakt van reservespelers van het zelfde of een lager speelniveau of een invaller van een andere vereniging.

16. De eigen competitieleider lost problemen bij wedstrijden zelf op. Indien er geen oplossing komt kan en zal de organisatie de uiteindelijke beslissing nemen.

17. Tussenstanden zijn alleen actueel en gecontroleerd indien alle wedstrijdformulieren op tijd worden verwerkt en digitaal worden aangeleverd. Op de jaarlijkse HWC vergadering moet de eindstand beschikbaar zijn. De eigen competitieleider ziet er op toe dat de wedstrijdformulieren direct na de wedstrijd worden verwerkt en opgestuurd.

18. Iedere vereniging dient voldoende speelruimte beschikbaar te stellen. Te weinig speeldagen of te veel voorwaarden voor het spelen van wedstrijden zal resulteren in veel ? (vraagtekens) in het wedstrijd-schema. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de planning van deze speeldata.

19. De inschrijving voor de competitie is pas compleet en dus geldig als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en verstuurd en het verschuldigde inschrijfgeld is betaald. Beide uiteraard voor de gestelde einddatum.

20. Deelname aan de HWC is alleen mogelijk voor degene die voorkomt op de lijst deelnemers. Zie website. Indien een speler niet voorkomt op die lijst is er sprake van ongeoorloofd invallen. De HWC organisatie zal na melding van het voorval de stand aanpassen.

21. Wanneer een team tijdens de competitie de deelname stopt worden alle behaalde resultaten uit het uitslagenschema en de eindstand gehaald. Uitzondering op deze regel: als een team vlak voor het eind van de competitie de deelname stopt dan tellen de eerder behaalde uitslagen mee in de eindstand. De niet gespeelde wedstrijden worden als winstpartijen voor de tegenstander opgenomen in de eindstand.

22. Een poule bestaat uit maximaal 8 teams. Bij een poule-grootte van 6 teams of minder wordt een derde en/of vierde ronde gespeeld.

SENIOREN specifiek:

1. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 vaste spelers. In een team zitten tenminste twee dames en twee heren. Een team mag per wedstrijd van maximaal drie dames en drie heren gebruik maken.

2. Een wedstrijd bestaat uit 8 partijen, n.l. twee herendubbels, twee damesdubbels en 4 gemengd dubbels. Elke partij wordt gespeeld om twee gewonnen sets.

3. De uitslagen van de partijen worden genoteerd door de thuisspelende vereniging op het daarvoor bestemde wedstrijdformulier. De HWC orga-nisatie krijgt een digitaal exemplaar via het mailadres
formulier@hoekschewaardcompetitie.nl en de thuisspelende vereniging vult ook de uitslagen in op de website.
Beide verenigingen ontvangen een exemplaar van het wedstrijdformulier.

4. Rolstoelbadminton:
De regel is dat alles voor de eerste servicelijn uit is, ook tijdens de rally. Kortom: er mag niet worden gedropt. Dit geldt voor de gehele breedte van de voorste servicelijn. Deze regel geldt alleen voor de tegenstander, het koppel met een rolstoelbadmintonner mag dus wel droppen.

5. Deelname in geval van lichamelijke beperking niet vallend onder
punt 4.
Hiervoor gelden aanvullende spelregels:
Smashen en droppen is op de dame met de lichamelijke beperking niet toegestaan. Uitzondering is wanneer deze dame aan het net speelt (dus voor de blauwe serverlijn). Dan is droppen toegestaan maar smashen niet. Smashen en droppen op haar medespeler/ster is altijd toegestaan.
Elke smash of drop m.u.v. bovenstaande die toch wordt geplaatst is een punt voor het team van deze dame. Deze regels gelden alleen voor de tegenstander, het koppel met de deelnemer met een lichamelijke beperking, mag dus wel droppen en smashen.

6. Het is niet toegestaan om tijdens een wedstrijd een time-out o.i.d. te nemen voor het geven van instructies e.d. Tussen de eerste en tweede set is geen rustpauze. Tussen de tweede en derde set mag 5 minuten pauze worden ingelast.

7. De scheidsrechter is altijd onpartijdig.

Zoek je een leuke en gezellige badmintonvereniging?

Kom 2 keer een proefles volgen en ontdek of badminton bij jou past!